Company LogoSTATUT

KLUBU PŁETWONURKÓW „AMFORA”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1  

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Płetwonurków “AMFORA”, zwany dalej Klubem, używa skrótu KP “AMFORA”.

§ 2

Terenem działania Klubu jest teren całego kraju, a siedzibą Klubu jest miasto Białystok.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz własnym statutem.

§ 5

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania.

§ 6

1.   Celem Klubu jest propagowanie i upowszechnianie turystyki, w tym turystyki podwodnej, krajoznawstwa oraz tworzenie warunków dla pogłębiania wiedzy i realizacji zainteresowań osób zainteresowanych tą działalnością.

2.     Klub realizuje swoje zadania statutowe w szczególności przez:

2.1.  zrzeszanie osób zainteresowanych turystyką, w tym turystyką podwodną oraz krajoznawstwem,

2.2.   organizowanie wycieczek, imprez, akcji oraz zebrań dyskusyjnych i towarzyskich,

2.3.   wykorzystanie poznawczych, zdrowotnych i wypoczynkowych walorów turystyki,

2.4. organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom uprawiania turystyki podwodnej oraz zdobywania stopni nurkowych,

2.5. nadawanie stopni płetwonurka, prowadzenie szkoleń dla swoich członków, typowanie kandydatów na kursy i obozy szkoleniowe wyższych stopni nurkowych, a także organizowanie kursów dla osób spoza Klubu,

2.6. organizowanie turystyki zagranicznej jako niezbędnej formy doskonalenia umiejętności nurkowych i zdobywania doświadczenia,

2.7.   propagowanie idei nurkowania poprzez wystawy, akcje i pokazy,

2.8.   współpracę z innymi klubami płetwonurków,

2.9.  współpracę z instytucjami w zakresie wykonywania prac wymagających kwalifikacji      nurkowych,

2.10. prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie prac podwodnych i innych.

3.     Klub prowadzi działalność statutową na rzecz członków Klubu oraz ogółu społeczności. Każdy na zasadach określonych statutem może korzystać z działalności Klubu i pracy jego członków.

§ 7

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych Klubu i nie może być podzielony pomiędzy jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

      1. zwyczajnych,

      2. wspierających,

      3. honorowych.

§ 10

1.    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby z co najmniej podstawowym stopniem płetwonurka.

2.     Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizowaniem celów Klubu, materialnie wspierające jego działalność.

3.     Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla Klubu, którym Zarząd nadał honorowe członkostwo.

§ 11

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.1.  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

1.2.  zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

1.3.  uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub,

1.4.  korzystania ze sprzętu klubowego na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

1.5.  korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu,

1.6.  uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Klub,

1.7.  reprezentowania barw klubowych w zawodach i imprezach sportowo-turystycznych oraz noszenia znaków klubowych.

2.      Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 12

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, zaakceptowanej przez Zarząd Klubu.

§ 13

Do obowiązków członków Klubu należy:

      1.   branie czynnego udziału w działalności Klubu,

      2.   przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

      3.   godne reprezentowanie barw Klubu,

      4.    terminowe opłacenie składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.    dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2.    skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

2.1.  umyślnego naruszenia postanowień Statutu,

2.2.  działania na szkodę Klubu,

2.3.   nie opłacenia składki członkowskiej w terminie wyznaczonym uchwałą Zarządu,

2.4.   rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu.

§ 15

Władzami Klubu są:

1.  Walne Zebranie Klubu,

2.  Zarząd Klubu,

3.  Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§ 17

Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu.

§ 18

1.  Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu, może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3.   Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

4.1.  z własnej inicjatywy,

4.2.  na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.3.  na wniosek 1/3 ogółu członków,

4.4.  na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.      Walne Zebranie Klubu zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Klubu. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę podając adres, e-mail lub numer telefonu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

7.      W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Klubu oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

8.      Każdy członek Klubu ma obowiązek zawiadomienia Zarządu Klubu o zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego zawiadomienia pismo wysłane na poprzednio wskazany adres uważa się za doręczone.

§ 19

1.       Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1.1.   uchwalanie programów sportowej, turystycznej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

1.2.   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

1.3.   uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

1.4.   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

1.5.   podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

1.6.   rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,

1.7.   rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2.     Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

1.     Zarząd Klubu składa się z Prezesa , Zastępcy Prezesa i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Klubu .

2.     Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

3.     Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności Prezesa lub Sekretarza.

4.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1.   reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3.   przyjmowanie i skreślanie członków,

4.   zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5.   składanie sprawozdań z działalności Klubu, ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.

§ 22

1.     Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.

2.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

3.     Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

4.     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3.     Do czynności komisji Rewizyjnej należy:

3.1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

3.2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3.3.  składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3.4.  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z  prawem, Statutem lub istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 24

1.     Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.

2.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.

3.     Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24a

1.     Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej:

2.1.  nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

2.2.  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2.3.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 24b

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej lub zbliżonej do działalności statutowej Klubu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Klubu. Liczba nowych osób uzupełniających skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary.

§ 26

1.   Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody:

1.1. pochwała ustna lub pisemna,

1.2. dyplom lub odznaka,

1.3. nagroda pieniężna lub rzeczowa,

1.4. nadanie godności honorowego członka Klubu.

2.   Decyzję o wyróżnieniach podejmuje Zarząd Klubu.

§ 27

1.     W przypadku działania na szkodę Klubu, naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarząd może ukarać członka:

1.1.  upomnieniem,

1.2.  zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,

1.3.  wykluczeniem z Klubu.

2.     Ukaranemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w okresie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały o ukaraniu.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu.

§ 28

1.     Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.

2.     Na fundusze Klubu składają się:

2.1.  składki członkowskie i wpisowe,

2.2.   darowizny i zapisy,

2.3.   dotacje i subwencje,

2.4.   dochody z działalności gospodarczej,

2.5.   inne wpływy z działalności statutowej.

§ 29

1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd, a w jego imieniu Prezes lub łącznie jego zastępca i sekretarz.

2.  W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10000 zł Klub reprezentuje Prezes i dwóch członków Zarządu.

§ 29a

W Klubie zabrania się:

     1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej   członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,

      2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

      3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

      4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

1.     Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Tekst jednolity statutu Klubu Płetwonurków „AMFORA” przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 7 lutego 2011 roku.

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.